Serveis

Seguretat en el treball

La SEGURETAT EN EL TREBALL és una disciplina que té per objecte prevenir els accidents de treball, evitant que es produeixin o minimitzant les seves conseqüències immediates sobre les persones i els bens.

Es defineix com el conjunt de tècniques i procediments que tenen com objectiu eliminar o disminuir el risc de que es produeixin els accidents de treball i el dany que poden produir, en primera instància a les persones però també als bens i al Medi Ambient.

Per tant, la Seguretat en el treball no tan sols considera aquells accidents que causen lesions sinó també aquells que les poden produir.

L’ordre de prioritat de les seves actuacions són:

 • Activitats de prevenció, s’actua sobre les causes que poden desencadenar els accidents
 • Activitats de protecció, s’actua sobre els equips de treball o persones exposades als riscos

Les principals activitats que desenvolupa aquesta especialitat són:

 • Tècniques analítiques
 • Tècniques operatives

Higiene industrial

La HIGIENE INDUSTRIAL és la disciplina que estudia, valora i modifica els factors o agents ambientals, originats pel lloc de treball per a prevenir l’aparició de malalties professionals.

S’encarrega dels possibles riscos ocasionats per exposició a diferents tipus de contaminants i actua sobre el conjunt de variables de l’entorn de treball.

L’àmbit d’actuació de la Higiene Industrial és:
 • Contaminants físics
 • Contaminants biològics
 • Contaminants químics
Incidint especialment:
 • Sobre el focus emissor del contaminant
 • Sobre el medi de transmissió
 • Sobre l’individu receptor

Ergonomia i psicosociologia

La Ergonomia és la disciplina que analitza la interacció treballador-condicions de treball.
“Ergonomia” es defineix com la tècnica multidisciplinari orientada a aconseguir una òptima adaptació física, mental i funcional entre els usuaris i els bens i/o serveis que aquest utilitza
L’ergonomia estudia la interacció entre les persones i l’entorn artificial, amb la finalitat d’optimitzar aquesta relació i aconseguir condicions segures, confortables i productives, tant pel que fa a la eficiència com a la eficàcia.

Estudis relacions dimensionals als llocs de treball:

 • Ambient tèrmic
 • Ambient acústic
 • Visió i il·luminació
 • Carrega física

Serveis específics

Serveis addicionals a l’empresa

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
Redacció i implantació de plans d’autoprotecció segons el RD 30/2015 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Som tècnics habilitats per protecció civil.

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
Servei de coordinació de seguretat i salut en fase de redacció de projecte o en fase d’execució per a obres de construcció residencial i obra civil.
Som tècnics especialistes en construcció.

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
Redacció del pla de seguretat i salut obligatori en obres on sigueu contractistes principals segons el RD 1627/97.
Som tècnics especialistes en construcció.

Formacions específiques

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Realitzem cursos de formació de manipulador d’aliments en diverses modalitats per a industria alimentaria i sector hosteleria.
Consulta’ns les properes convocatories i reserva la teva plaça.